Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobný údaj je čokoľvek, na základe čoho, Vás môže ktokoľvek identifikovať.
 2. My sme správcovia, ktorí niekedy využívajú ku spracúvaniu osobných    údajov spracovateľov a Vy ste subjekt údajov.
 3. Vaše osobné údaje starostlivo chránime a používame ich iba k tomu, k čomu máme oprávnenie alebo Váš súhlas.
 4. Nie vždy je potreba ku spracovaniu Vašich osobných údajov Váš súhlas.
 5. Neustále pracujeme na zdokonaľovaní procesov, technických a organizačných opatreniach, ktoré majú za úlohu Vaše osobné údaje chrániť.
 6. Starostlivo vyberáme, preverujeme a zmluvne zaisťujeme dodávateľov, ktorým Vaše osobné údaje predávame.
 7. Pokiaľ si podáte žiadosť, máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame, prečo ich spracúvame a pokiaľ tak robíme bez oprávnenia alebo Vášho súhlasu, máte právo na výmaz, opravu alebo obmedzenie týchto údajov.
 8. spracúvaní osobných údajov vedieme záznamy.
 9. Posudzujeme vplyvy a riziká spracúvaní Vašich osobných údajov.
 10. všetkom okolo Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame sa môžete informovať na riaditel@hotelzlatybyk.sk

PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ VEDIEŤ VIAC:

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

V nasledujúcom texte Vám poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov v rámci našej činnosti, teda v súvislosti so službami, ktoré Vám poskytujeme.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením čl. 13 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako tzv. dotknutým osobám poskytujeme nasledujúce informácie.
Tento dokument slúži k Vášmu riadnemu informovaniu o rozsahu, účelu, dobe spracúvania osobných údajov a k poučeniu o Vašich právach v súvislosti s ich ochranou.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť AGRISON ,s.r.o. so sídlom Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, IČO: 36789364, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 13191/S (ďalej len „Spoločnosť“).

ČO VŠETKO PATRÍ MEDZI OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobnými údajmi sú všetky informácie vzťahujúce sa k identifikované či identifikovateľné fyzickej osobe na základe ktorých možno konkrétnu fyzickú osobu priamo či nepriamo identifikovať (ďalej len !dotknutá osoba“). Medzi osobné údaje tak patri široká škála informácií, ako je napríklad meno, pohlavie, vek a dátum narodenia, osobný stav, fotografie, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnej poisťovni, štátne občianstvo, údaje o zdravotnom stavu, podpis, IP adresa a mnoho ďalších.

 

 

NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

 1. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
  b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
  d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/ na nasledovné účely:

a) E- mailová rezervácia

Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby mohla byť vaša e-mailová rezervácia zadaná do interného rezervačného systému Spoločnosti.
Právny základ: plnenie zmluvy
Doba uchovávania: do ukončenia pobytu

b) Rezervácia ubytovania akoukoľvek z elektronických foriem

Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme Vám Vami vybraný spôsob ubytovania vedeli zarezervovať.
Právny základ: plnenie zmluvy
Doba uchovávania: do ukončenia pobytu

c) Registrácia hosťa

Vaše osobné údaje získané priamo od Vás buď už poskytnuté pri rezervácii ubytovania alebo priamo na recepcii hotela v rozsahu nevyhnutnom k tomu, aby sme Vám poskytli ubytovanie alebo ktoré sú pre nás nevyhnutné pre plnenie povinností voči niektorým orgánom štátnej správy a samosprávy (napr. miestny poplatok z ubytovania, povinné hlásenie na cudzineckú políciu).
Právny základ: plnenie zmluvy, zákonná povinnosť
Doba uchovávania: 3 roky

d) Kamerový systém- monitorovanie priestorov

Účelom monitorovania je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch bezpečnostných incidentov.
Právny základ: oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou osobou spočívajúci v práve na ochranu majetku, ochranu zdravia fyzických osôb a v práve vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku
Doba uchovávania: 15 dní

e) Účtovníctvo a obchodná agenda

Účelom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov)
Právny základ (vrátane ich poskytovanie tretím osobám): zákonná povinnosť
Doba uchovávania: 10 rokov

f) Obchodná komunikácia

Účelom spracúvania je príprava a realizácia obchodných aktivít prevádzkovateľa.
Právny základ: Oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom spočívajúci v práve podnikať v rozsahu predmetov činnosti zapísaných vo výpise z príslušného registra.
Doba uchovávania: je podmienená prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj uplynutím premlčacej doby.

g) Personálna a mzdová agenda

Účelom spracúvania je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplaty mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na pracovisku alebo majetku prevádzkovateľa (zamestnávateľa), zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností.
Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti, plnenie zo zmluvy, udelený súhlas prípadne oprávnený záujem
Doba uchovávania: počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu až do dovŕšenia sedemdesiateho roku života zamestnanca (aj bývalého).

h) správa registratúry, vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Účelom spracúvania je plnenie zákonných povinností a to najmä vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
Doba uchovávania: je stanovená osobitnými predpismi

i) vyhotovovanie fotografii zamestnancov

Účelom spracúvania je vyhotovenia a zverejnenie štylizovaných propagačných fotografií v rámci reklamných kampaní podporujúcich dobré meno Spoločnosti.
Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas
Doba uchovávania: nevyhnutná po dobu trvania marketingovej alebo reklamnej kampane a po dobu archivácie

j) evidencia práv dotknutých osôb

Účelom spracúvania ako právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti. Doba uchovávania: 2 roky odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby

k) akcie usporadúvané Spoločnosťou

Účelom spracúvania je organizovanie a zabezpečenie Vašej účasti na usporadúvanej akcii.
Právny základ: udelenie súhlasu (prihlásením); týmto súhlasom udeľujete svoj súhlas, že na akciách Spoločnosti môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie Spoločnosti a svojim pohybom v označenom priestore snímanom fotografom alebo kameramanom vyjadrujete svoj súhlas s takýmto spracúvaním. Máte právo kedykoľvek namietať proti vyhotoveniu obrazového alebo obrazovo- zvukového záznamu Vašej osoby.

l) návšteva webovej stránky

Účelom spracúvania je Vaša návšteva sociálnych sietí, na ktorých má Spoločnosť vytvorený svoj profil. O spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.
Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (interakcia s pluginom) alebo aktívnym konaním (zapojením sa do súťaže)
Doba uchovávania: podľa druhu

m) súdne spory

Účelom spracúvania ako aj oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.
Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa pri plnení právnych nárokov
Doba uchovávania: do právoplatného skončenia danej veci

KOMU SPOLOČNOSŤ POSYKTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným osobám: účtovník Spoločnosti, orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúcie správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní, zdravotná poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, vzdelávacie agentúry, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci poštové služby,

POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje nie sú vo všeobecnosti spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec, prípadne externá osoba.

ČO BY STE E MALI VEDIEŤ?

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané automatizovane v elektronickej forme a aj manuálne pracovníkmi Spoločnosti, a to podľa druhu služby alebo produktu. Osobné údaje posúvame tretím osobám len vo výnimočných prípadoch a to iba vo chvíli, keď ide o oprávnený záujem Spoločnosti.

VIETE, NA ČO VŠETKO MÁTE PRÁVO?

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov (čl. 15 GDPR).
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré so ho týkajú. S prihliadnutím k účelu spracovanie má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (čl. 16 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, v prípade že je daný niektorý z dôvodov stanovený všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 17 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 18 GDPR).

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré so ho týkajú, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

 1. spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený prevádzkovateľ,
 2. spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. pre účely priameho marketingu,
 4. pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely (čl. 21 GDPR).

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré so ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytol, bránil, a to v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 20 GDPR).

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutým dotknutou osobou, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

AKÉ FORMULÁRE MȎŽETE PRE UPLATNENIE VAŠICH PRÁV POUŽIŤ?

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Hotel Zlat býk
AGRISON ,s.r.o.
Nám. Š. M. Daxnera 413/1A
97901 Rimavská Sobota
IČO: 36789364