Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako “VOP“) sú práva a povinnosti upravujúce zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi.

Tieto VOP sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom hotela, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa hotela, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom prostredníctvom internetovej stránky hotela, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

Objednaním služby prostredníctvom online rezervácii klient potvrdzuje, že súhlasí so VOP a týmto momentom sú pre neho záväzné.

Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela.

Definícia pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Klientom každá fyzická osoba, minimálne vo veku 18 rokov, spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku.

Hotelom je mestský hotel Zlatý býk, ktorého prevádzkovateľom je AGRISON, s.r.o., IČO: 36 789 364, so sídlom: Nám. Š. M. Daxnera 413/1A,

979 01 Rimavská Sobota, zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 13191/S.

Službou akékoľvek služby poskytované hotelom, najmä ubytovacie, stravovacie  a kongresové služby.

Úhradou dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa hotela, prevzatím v pokladni, resp. moment, kedy hotel získa možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami.

Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Skutočná škoda sa nahrádza v peniazoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, napr. uvedením do predošlého stavu, ak je to možné.

Zmluvnou stranou hotel alebo klient.

 

Uzavretie zmluvy

Zmluvou sa rozumie dohoda medzi hotelom a klientom o poskytovaní služieb.

Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a klient sa zaväzuje zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú zavinením klienta v súvislosti s využitím hotelových služieb.

Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela, pričom potvrdenie môže byť vykonané e-mailom, telefonicky alebo písomne.

V prípade, ak služby hotela objednala pre klienta tretia osoba, voči hotelu je zmluvnou stranou tretia osoba s výnimkou nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku zavinenia klienta, kde v tomto prípade je voči hotelu zaviazaný priamo klient. Inak sú zmluvnými stranami hotel a klient.

Rezervácia

Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteli podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.).

Klient vyplní v rezervačnom formulári pri online rezervácii všetky povinné údaje ako začiatok a koniec pobytu, typ izby, prípadne doplnkové služby a ďalej vyplní identifikačné údaje o svojej osobe tak, aby mohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy. Potvrdením rezervácie /záväznej objednávky/ sa klient zaväzuje vykonať úhradu objednanej služby.

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov zo strany klienta a potvrdením rezervácie zašle hotel klientovi potvrdenie prijatia záväznej objednávky s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži ako identifikačný údaj pre platbu, realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

Platobné podmienky

Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, pričom uvedené platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol tretím osobám na základe výslovnej požiadavky klienta. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty. V cenníkových cenách nie sú zahrnuté miestne dane a poplatky, ani poplatok za pobyt psa na hoteli.

Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií a to prostredníctvom platobnej karty alebo kreditnej karty alebo prostredníctvom služby internetbanking pod číslom, ktoré mu je na ním uvedený email zaslané. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa hotela (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa hotela na prijatie tejto úhrady. Celková cena pobytu je zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa hotela a po obdržaní platby prevádzkovateľ hotela potvrdí na e-mail klienta vybavenie objednávky buď jej potvrdením alebo zašle klientovi iný oznam.

Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany hotela okamihom úhrady ceny za pobyt v plnej výške a doručením mailu o vybavení objednávky jej potvrdením.

Ak nie je dohodnuté inak, hotel vystaví doklad o prijatej platbe bezodkladne po úhrade ceny za pobyt a doručí ho klientovi na e-mailovú adresu zadanú pri vyplnení objednávkového formulára. Po ukončení pobytu klienta, v deň jeho odchodu, resp. najneskôr do 7 dní bude vystavený daňový doklad – faktúra, v ktorej budú vyúčtované objednané a využité služby hotela zo strany klienta. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, ak klient využil okrem služieb zaplatených vopred pri online rezervácii aj iné služby, tieto sa zaväzuje zaplatiť najneskôr v deň odchodu z hotela a to v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej alebo kreditnej karty.

Platba kreditnou alebo platobnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných pre realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou alebo platobnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej alebo platobnej karty rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napríklad konzumácia, náhrada škody a pod./ s čím klient bezvýhradne súhlasí. Hotel je však povinný informovať klienta e-mailom o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej alebo platobnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania, a to bezodkladne po zistení týchto rozdielov a ich zúčtovaní.

V prípade, ak klient mešká s úhradou dlžnej sumy, je hotel oprávnený účtovať klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Ubytovacie služby

Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod dohodnutého dňa nástupu na pobyt. V prípade, ak sa na tom klient s hotelom vopred písomne dohodol, má nárok na odovzdanie izby pred 14.00 hod dohodnutého dňa nástupu. Klient nemá nárok na odovzdanie konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom vopred písomne dohodol.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať izbu najneskôr do 10.00 hod dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného odovzdania izby po 10 00 hod. je hotel oprávnený účtovať klientovi 10 €. V prípade ak nedôjde k odovzdaniu izby ani do 14.00 hod. hotel je oprávnený účtovať klientovi 50% ceny ubytovania a v  prípade ak nedôjde k odovzdaniu izby ani do 16 00 hod. je oprávnený účtovať klientovi 100% ceny ubytovania  určenej podľa platného cenníka bez toho, aby klientovi vznikol nárok na užívanie hotelovej izby a služieb spojených s ubytovaním.

Bezodkladne po odovzdaní karty od izby je klient povinný skontrolovať stav vnútorného vybavenia izby a prípadné nedostatky, poškodenia alebo výhrady oznámiť na recepcii hotela. V prípade, ak po ukončení pobytu klienta hotel zistí poškodenie izby, jej vnútorného vybavenia alebo chýbajúce časti, či súčasti izby, je klient povinný nahradiť hotelu skutočnú škodu v plnom rozsahu.

Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok, ktorý je k dispozícii na recepcii hotela. Ubytovací poriadok je pre klienta záväzný.

  

Zmena alebo zrušenie rezervácie, nenastúpenie na pobyt

Storno poplatky

Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky zaslaním e- mailom na adresu prevádzkovateľa recepcia@hotelzlatybyk.sk, telefonicky na číslach: +421 902 904 317. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať celé meno a adresu uvedené v online rezervácií. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ hotela uskutoční všetky kroky  za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ hotela nie je  povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hotela z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

Pri odstúpení klienta od zmluvy a stornovaní objednaných služieb alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného stornovania objednaných služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnym vyjadrením z ceny služieb v závislosti od časového úseku, ktorý uplynul od stornovania služby a plánovaného začiatku poskytovania služieb.

Pokiaľ nie je medzi hotelom a klientom dohodnuté inak, platia nasledovné storno poplatky určované z ceny služieb:

  • Stornovanie do 3 pred plánovaným termínom začiatku poskytovania služieb predstavuje výška storno poplatku 70% predpokladanej celkovej ceny.
  • Stornovanie, ak rezervácia bola zrušená, zmenená alebo sa hosť nedostaví v deň príchodu do 24 00 hod. predstavuje výška storno poplatku 100% predpokladanej celkovej ceny.

Výška storno poplatku platí aj v prípade, ak klient nevykoná konkrétny úkon smerujúci k stornovaniu objednaných služieb, avšak fakticky nenastúpi na pobyt.

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ hotela oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt  klientom.

Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ hotela je oprávnený v prípade odstúpenia klient od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa hotela na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú, pričom sumu presahujúcu hodnotu vzájomného zápočtu klienta a prevádzkovateľa hotela v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu, resp. ak tento údaj nie je prevádzkovateľovi hotela známy, na číslo účtu, ktoré klient prevádzkovateľovi hotela oznámi pri stornovaní pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia  rezervácie  alebo  čiastočného  odstúpenia  klienta  od  zmluvy  a čiastočného  zrušenia  rezervácie  alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

Osobitné ustanovenia

V prípade osobitných požiadaviek klienta (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out)) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom číslach: +421 902 904 317, e-mail: recepcia@hotelzlatybyk.sk

 

Ochrana osobných údajov

Klient potvrdením rezervácie berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii sa spracovávajú v súlade s §10 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Klient potvrdením rezervácie dáva prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoj  výslovný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov,  ktorými  sú  údaje poskytnuté klientom pri online rezervácii (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo), na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient súhlasí najmä s tým, aby prevádzkovateľ hotela sám alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej  aj  elektronickej   forme  uchovával,  zhromažďoval,  usporadúval,  vyhľadával,  prehľadával,  využíval, kombinoval a používal pre účely  uvedené v tomto odseku.

Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ hotela údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii spracúva a uchováva po dobu, po ktorú sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu zmluvy. Súhlas podľa predchádzajúceho odseku sa udeľuje na dobu neurčitú. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a klient môže uvedený súhlas bezplatne na adrese sídla prevádzkovateľa hotela kedykoľvek odvolať, a to podpísaným písomným oznámením adresovaným prevádzkovateľovi hotela. Prevádzkovateľ hotela berie na vedomie, že za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov zodpovedá osoba, ktorá ich poskytla.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynúti teľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7. 2021.

  

Hotel Zlatý býk, prevádzkovateľ:

AGRISON, s.r.o.
Sídlo:
 Nám. Ś. M. Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 789 364
DIČ: 2022389061

IČ DPH: SK 2022389061

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 13191/S

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Rimavská Sobota
IBAN SK82 1100 0000 0026 2505 6775

e-mail: recepcia@hotelzlatybyk.sk
tel. +421 902 904 317